• Právne informácie

    • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I ARCHITEKTONICZNEJ


    • Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. A.Wodziczki w Luboniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


     Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: https://www.spnr4lubon.pl/


     Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 na podstawie samooceny dokonanej
     przez organ sektora publicznego.


     Data publikacji strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. A.Wodziczki w
     Luboniu : [25.01.2012 r. ].
     Data ostatniej istotnej aktualizacji: [21.09.2020 r.].


     Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. A.Wodziczki w Luboniu jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

      filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;

      niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;

      część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności
     cyfrowej.
     Wyłączenia:

      mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
     Oświadczenie sporządzono dnia: [ 22.09.2020 r.].


     Pomoc w nawigacji
     W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:
     Ponowne załadowanie zawartości strony
     Ctrl + F5
     Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą
     klawiszy:
     Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
     Tab
     Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia
     Shift + Tab
     Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

     Enter
     Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:
     Przejście do menu głównego
     Alt + 1
     Przejście do treści
     Alt + 2
     Przejście do wyszukiwarki
     Alt + 3
     Przejście do mapy strony
     Alt + 4
     Powiększenie rozmiaru czcionki
     Ctrl + Alt + +
     Pomniejszenie rozmiaru czcionki
     Ctrl + Alt + –
     Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki
     Ctrl + Alt + 0
     Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego
     Ctrl + Alt + C
     Przejście do strony głównej
     Ctrl + Alt + H


     Informacje zwrotne i dane kontaktowe
     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Anita Pietrzak spnr4@lubon.pl lub anita.pietrzak@spnr4lubon.pl pełniący funkcję koordynatora ds. dostępności cyfrowej. Kontaktować można się telefonicznie pod numerem 618130382. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
     Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/pl


     Dostępność architektoniczna
     1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

     Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. A.Wodziczki w Luboniu znajduje się od ul. 1 Maja 10. Wejście jest ogrodzone i częściowo zadaszone, wykonane z dwóch stopni schodowych. W wejściu znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście awaryjne/ewakuacyjne znajduje się od ul.
     Dojazdowej, jest zadaszone i wykonane z 4 stopni schodowych. Nie posiada pochylni. Trzecie wejście awaryjne/ewakuacyjne znajduje się od ulicy 1 Maja od strony boiska „Orlik”, wykonane z dwóch stopni, nie posiada pochylni.


     2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

     W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku piętrowym i przyziemiu nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.


     3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

     W budynku szkoły jest zamontowana pochylnia przy wejściu głównym, w wc dziewcząt znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych.


     4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
     wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
     Na terenie placówki jest parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla
     pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
     5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
     ograniczeniach
     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
     6. Informacja o oznaczeniach w alfabecie brajla i oznaczeniach kontrastowych lub
     w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących
     W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
     lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
     7. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
     lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy
     zawrzeć.
     Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za
     pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Na terenie Szkoły Podstawowej
     nr 4 w Luboniu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Chęć

     skorzystania z pomocy należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni w
     sekretariacie szkoły.

      

      

      

   • EduPage and the GDPR

    Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
     

    Polityka prywatności

    Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

     
   • Napisz do nas

    Jeśli masz pytania - napisz do nas.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać