• Programy/projekty/ innowacje

     • Kilka słów o projekcie..

     •             

      O projekcie

      Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3).

      Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

      Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) oraz dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).

      Korzyści dla szkół biorących udział w Projekcie: 

      związane z infrastrukturą IT:

      • Budowa sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu
      • Wyposażenie pracowni przedmiotowych w 600 szkołach w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK
      •  Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu
      • Umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli
      • Stworzenie Portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły
      • Interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych 

      związane w działaniami merytorycznymi

      • Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących projekty uczniowskie
      • Wynagrodzenie nauczycieli specjalistów ds. wdrażania technologii IT w szkole
      • Realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu, pracy metodą wyprzedzającą, wykorzystanie eksperymentów oraz różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu
      • Materiały biurowe dla zespołów uczniowskich
      • Refundacja kosztów wyjazdów uczniów związanych z pracą w zespole projektowym

       

      Źródło:https://www.csw2020.com.pl/o-projekcie/

       

     • Nasze początki :)

     • Nasza szkoła w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020 wybrała podprojekt pt. "Uczniowskie Laboratoria Informatyczne". W związku z uczestnictwem w wyżej wymienionym projekcie nasza placówka została wyposażona w:

      • 25 tabletów;
      • 2 tablety graficzne;
      • 6 ozobotów;
      • 1 Photon;
      • mata do kodowania na dywanie. 

      Otrzymane materiały posłużyły nam do wykonania projektu, który należy zrealizować, aby wyposażenie zostało w szkole. 

      Koordynatorem projektu jestem ja, Anita Pietrzak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki. Zebrałam grupę zaangażowanych uczniów:

      1. Filip Leżanko kl. 1a;
      2. Franciszek Staszak kl. 1a;
      3. Amelia Krzyżagórska kl. 1a;
      4. Amelia Piasek kl. 1a;
      5. Julia Nowak kl. 1a;
      6. Marta Frąckowiak kl. 2b;
      7. Maja Kołaczkowska kl. 2b.

       

      Spotykamy się od listopada do maja, dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i wtorki, po naszych zajęciach, aby realizować projekt "Tropem Adama Wodziczki". 

       

    • Kompetencje i umiejętności rozwijane poprzez projekt

      • Współpraca
      • Pracujemy zespołowo, jeden za wszystkich wszyscy za jednego wink

      • Zdobywamy wiedzę
      • Kształtujemy nowe umiejętności, rozwijamy swoje pasje i zainteresowania laugh

      • Dzielimy się wiedzą
      • Korzystamy ze swoich zasobów nawzajem, dzielimy się tym co każdy z nas potrafi najlepiej wink

      • Planowanie pracy
      • Uczymy się organizacji, planowania w czasie swoich działań yes

      • Programowanie
      • Poznajemy algorytmy, uczymy się pracy z robotami, programujemy je. Doskonalimy kompetencje cyfrowe yes

      • Przyroda, świat
      • Jesteśmy członkami społeczeństwa, dbamy o najbliższe otoczenie. Rozwijamy wiedzę przyrodniczą wink

    • Celem projektu było zapoznanie uczniów z sylwetką patrona szkoły, przybliżenie warstwowej budowy lasu, a także uwrażliwienie na ochronę przyrody. Zamierzone cele zostały w większości osiągnięte, choć przejście w listopadzie uczniów z klas I – III pokrzyżowało i utrudniło wiele działań.

     Na początku wraz z uczniami zajęliśmy się wyszukaniem informacji na temat patrona szkoły, zadaliśmy sobie pytanie: „Kim był Adam Wodziczko?”. Poznaliśmy sposoby szukania wiadomości – w książkach, encyklopediach, jak i również w wirtualnych bibliotekach. Po zapoznaniu się z tym, jaką osobą był, czym się zajmował Adam Wodziczko, ułożyliśmy pytania do wywiadu.

     Z nowo zdobytą wiedzą podczas pracy zdalnej poznaliśmy program Paint, w którym przedstawiliśmy portret profesora.

     Następnie zajęliśmy się poznaniem warstwowej budowy lasu. Dowiedzieliśmy się jakie są charakterystyczne rośliny dla danej warstwy oraz jakie zwierzęta je zamieszkują. Przedstawiliśmy to na rysunkach w Paint, gdzie doskonaliliśmy rękę, precyzyjność, umiejętność posługiwania się narzędziami, a także techniką kopiuj – wklej. 

     Przy okazji omawiania warstwowej budowy lasu, powiedzieliśmy sobie także o parkach narodowych. Poznaliśmy cel ich zakładania. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek związanych z naszym Wielkopolskim Parkiem Narodowym i jaki wkład w jego utworzenie miał profesor Adam Wodziczko. Szukając różnych informacji dowiedzieliśmy się o tym, że symbolem WPN jest sowa puszczyk, którą również podczas pracy zdalnej narysowaliśmy.

     Spisaliśmy również kodeks przyrodnika, który ciągle jest przez nas dopracowywany. Omówiliśmy sobie jak wygląda las zimą, jak leśniczy dokarmiają zwierzęta. Doskonaląc na pracy zdalnej swoje umiejętności posługiwania się programem Paint wykonaliśmy również i do tego ilustrację.

     Nie mogliśmy pominąć bardzo ważnej kwestii… Chodzi oczywiście o gatunki zagrożone wyginięciem. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego są zagrożone, co to spowodowało oraz co możemy zrobić, żeby je uratować. Każdy z nas wybrał jedno zagrożone wyginięciem zwierzątko i je narysował.

     Po powrocie do szkoły zajęliśmy się rozpakowaniem sprzętu, który dotarł do szkoły. Zabawą nim i zapoznaniem się z tym, jak się go obsługuje. Było naprawdę wiele frajdy i dobrej zabawy przy tym.

     Zaczęliśmy również próby do nagrania wywiadu z profesorem Adamem Wodziczką, które zakończyły się sukcesem.

     Stworzyliśmy również makietę, która przedstawiała las. Staraliśmy się odtworzyć warstwy lasu, zgodnie z tym, czego się dowiedzieliśmy o nich. Jako zwiedzających nasz las wykorzystaliśmy ozoboty. 

     Ze względów na pandemię i obowiązujące restrykcje nie udało nam się wybrać na wycieczkę do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jednak obiecaliśmy sobie wybrać się tam w przyszłym roku. Zapraszamy również do obejrzenia filmu podsumowującego wszystkie nasze działania.

     Zespół w składzie:

     Anita Pietrzak – koordynator

     Członkowie:

     Amelia Piasek

     Amelia Krzyżagórska

     Franciszek Staszak

     Filip Leżanko

     Julia Nowak

     Marta Frąckowiak

     Maja Kołaczkowska     Kodeks przyjaciela przyrody:

     1.             Nie wyrzucamy śmieci.

     2.             Nie robimy ogniska.

     3.             Nie hałasujemy, by nie wystraszyć zwierząt.

     4.             Nie niszczymy trawy, krzewów i drzew.

     5.             Chodzić tylko po wyznaczonych szlakach.

     6.             Sprzątamy po swoich pupilach.

     7.             Nie dokarmiamy zwierząt.

     8.             Nie zrywamy żadnych roślin.